تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن

شبستان: شاید برای شما نیز پیش آمده باید که در خوب خود زنی را دیده باشید آن هم به صورت‌های مختلف مانند درحال مرگ، چادری…